MAGAZIN

Legea cetă­țe­ni­ei româ­ne va suferi modificări

Distribuiți acest articol!

Duminică, 11 iunie, va avea loc al doilea atelier legislativ în vederea definitivării avan­pro­iec­tu­lui de modi­fi­ca­re și com­ple­ta­re a legii nr. 21/1991 a cetă­țe­ni­ei româ­ne, coordonat de deputatul Partidului Mișcarea Populară (PMP), Constantin Codreanu.

Membrul fracţiunii susţine că: „Orga­ni­zăm a doua edi­ție a ate­li­e­ru­lui legi­sla­tiv dedi­cat întoc­mi­rii unui pro­iect atot­cu­prin­ză­tor care să deblo­che­ze situ­a­ția în care se află toți româ­nii indi­fe­rent de vâr­stă, din R. Mol­do­va și Ucrai­na, sau etni­cii româ­ni din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce din jurul gra­ni­țe­lor și Bal­ca­ni. Modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le pro­pu­se de către Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei repre­zin­tă o solu­ție de eta­pă, însă nu sim­pli­fi­că pro­ce­du­ri­le de dobân­di­re a cetă­țe­ni­ei româ­ne în cazul per­soa­ne­lor care apar­țin filo­nu­lui cul­tu­ral și ling­vis­tic româ­ne­sc, indi­fe­rent de ori­gi­nea lor etni­că. În momen­tul de față, avem o lege și o pro­pu­ne­re de modi­fi­ca­re și com­ple­ta­re a aces­tei legi, ambe­le euro­con­for­me, dar în con­ti­nu­a­re defi­ci­ta­re întru­cât nu aco­pe­ră sufi­cient inte­re­sul națio­nal legi­tim și prin­ci­pi­ul con­sti­tu­țio­nal al drep­tă­ții. Pen­tru eli­mi­na­rea caren­țe­lor și vici­i­lor con­cep­tu­a­le de care sufe­ră Legea cetă­țe­ni­ei româ­ne vor fi nece­sa­re noi com­ple­tă­ri și modi­fi­că­ri, alte­le decât cele pro­pu­se de Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei. Prin apro­ba­rea pro­iec­tu­lui pe care îl pro­pu­nem, acor­da­rea cetă­țe­ni­ei româ­ne va deve­ni un pro­ces care nu va mai lăsa loc de inter­pre­tă­ri”.

Par­la­men­ta­rul român a mai trans­mis că, deși sus­ți­ne modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le pro­pu­se de Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei, regre­tă pro­fund fap­tul că pro­pu­ne­rea s-a mate­ria­li­zat doar după ame­nin­ță­ri repe­ta­te cu pro­tes­te.

Pre­șe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru comu­ni­tă­ți­le de româ­ni din afa­ra gra­ni­țe­lor țării a pre­ci­zat de ase­me­nea că, pen­tru rațiu­ni de cele­ri­ta­te, dată fiind situ­a­ția de urgen­ță, cu totul excep­țio­na­lă a zeci­lor de mii de mino­ri aju­nși pes­te noap­te „non-cetățeni”, pro­iec­tul de lege ela­bo­rat de Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei tre­bu­ie să fie adop­tat de Guvern în for­ma unei Ordo­nan­țe de Urgen­ță, sens în care invi­tă Guver­nul să acțio­ne­ze rapid.

Ate­li­e­rul va avea loc înce­pând cu ora 10:00, în Sala cu cămin a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Mol­do­va (stra­da 31 august 1989, nr. 98).

Sursa foto: zdg.md


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button